Contacte

Presentació i condicions d’ús

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés a les pàgines web del Gran Casino Barcelona S.L.U. i el seus serveis i continguts. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

Informació General

El Casino pertany a la societat Gran Casino Barcelona S.L.U., i posem en coneixement seu que respectem i observem les obligacions legals vigents al que també es compromet qui accedeixi a la present web per la qual cosa declinem qualsevol tipus de responsabilitat en cas contrari.

El Gran Casino Barcelona, S.L.U, està legalment autoritzat per a desenvolupar la seva activitat per la corresponent resolució de la Direcció General del Joc i Espectacles de la Generalitat de Catalunya.

En cas que volgués posar-se en contacte amb nosaltres en referència al present avís legal s’haurà d’indicar la següent referència: Gran Casino de Barcelona Avís Legal. Les dades del Casino són les següents: Carrer Pere II de Montcada, núm. 1, CP 08034 de Barcelona; e-mail de contacte: info@casino-barcelona.com. No obstant volem informar-lo que el Casino es troba físicament ubicat al carrer de la Marina, núm. 19-21, CP 08005 de Barcelona. El NIF és B-08511834 i acomplim amb l’obligació de posseir registrats com a mínim un dels noms de domini dels que som titulars al Registre corresponent.

Aquests són els dominis titularitat del Casino i l’informem que qualsevol altre similar o semblant que existeixi o pugui existir no té cap relació amb nosaltres per la qual cosa no assumim cap responsabilitat per la connexió a alguna adreça web que no sigui de la nostra titularitat.

Política de Protecció de Dades

Gran Casino Barcelona S.L.U. acompleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat venen essent tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se degudament les mides de seguretat tan tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat, segons

el Reglament 1720/2007, del 21 de desembre.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 d’octubre de 1995 i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat de CASINO BARCELONA, i seran utilitzades únicament per a remetre-li informació relacionada amb l’activitat o serveis del Casino.

Així mateix l’informem que podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça detallada a l’apartat denominat Informació General de l’Avís Legal indicant la referència: Protecció de Dades Gran Casino Barcelona S.L.U.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats ni utilitzades amb altres finalitats comercials que les exposades.

A la nostra pàgina Web no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.
Per tant entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar-ne el tractament conforme a allò descrit anteriorment.

Propietat Intel·lectual

El Gran Casino Barcelona S.L.U es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del portal i queden prohibits l’explotació, modificació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial sense la nostra autorització prèvia, expressa i per escrit.

Exclusió de responsabilitat

El Gran Casino Barcelona S.L.U declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat ja sigui a la nostra pàgina web o a algun dels portals del Grup Peralada que apareguin com a hipervincles a la nostra web.

Respecte als links o hiperenllaços el Gran Casino Barcelona S.L.U declina tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

Encara que Gran Casino Barcelona S.L. U. s’esforça raonablement per a incloure a la present pàgina Web informació precisa i actualitzada, Gran Casino Barcelona S.L.U. no ofereix garantia alguna respecte al seu contingut, que es presenta “tal qual”.

Gran Casino Barcelona S.L.U. no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús de la present pàgina Web o del seu contingut. Concretament, Gran Casino Barcelona S.L.U., no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda a la present pàgina Web.

Gran Casino Barcelona S.L.U. es reserva el dret d’ interrompre o suspendre total o parcialment la funcionalitat de la present pàgina Web. Gran Casino Barcelona S.L.U. no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió de la present pàgina Web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de qualsevol entitat pertanyent a Gran Casino Barcelona S.L.U., o les de qualsevol tercer.

La Informació podrà contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics.

Possibilitat de Modificació

Gran Casino Barcelona S.L.U. es reserva el dret de modificar, corregir o millorar la informació, els productes i programes descrits a la informació, en qualsevol moment i sense previ avís. El Gran Casino Barcelona S.L.U. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l’avís legal.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten el supeditació exprés als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació estatal i catalana corresponent.